เกี่ยวกับโครงการ

ChAMP Engineering คืออะไร?

          โครงการ ChAMP Engineering หรือ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program : Engineering เป็นโครงการที่มีต้นแบบมาจากโครงการ ChAMP ของทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์อย่างสูงในอาชีพการงาน อาทิเช่น CEO, COO, Managing Director, ผู้จัดการระดับสูงรวมถึงเจ้าของกิจการขององค์กรที่มีชื่อเสียงมาเป็น Mentor เพื่อให้คำแนะนำกับ Mentee ซึ่งเป็นรุ่นน้องนิสิต ป.ตรีที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทั้งในด้านการตั้งเป้าหมายชีวิต การวางแผนเส้นทางอาชีพตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะความสามารถในมิติต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงโลกการศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

ChAMP Engineering ต่างจาก ChAMP ของทางคณะบัญชีหรือไม่?

          โครงการ ChAMP ถูกริเริ่มขึ้นจากทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุญาตนำรูปแบบโครงการมาปรับใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น โดย ChAMP Engineering จะตอบสนองความต้องการของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก ในด้านที่ว่าเรียนจบวิศวฯ แล้วจะไปทำอะไรได้บ้าง? และนิสิตวิศวฯควรเริ่มต้นวางแผนและตั้งเป้าหมายอย่างไร? ซึ่งเนื้อหาของโครงการจะเหมาะสมกับบริบทของนิสิตคณะวิศวฯ และ Mentor ของโครงการก็จะเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าวิศวฯ เพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงกับแผนชีวิตและการงานของตัวนิสิตได้ง่ายขึ้น

Mentor ของ ChAMP Engineering คือใคร?

          เราได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ใบริษัทที่มีชื่อเสียงในตำแหน่งระดับสูงหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่างๆ Mentor ของโครงการมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Oil&Gas, Technology, Construction&Real Estate, Manufacturing, Automotive ตลอดจน Consulting, Finance, Investment และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ง Mentor แต่ละท่านยังมีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายสายอาชีพอีกด้วย

โครงการมีรูปแบบอย่างไร ระยะเวลานานเท่าใดบ้าง?

          โครงการจะเริ่มต้นเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ถึง 31 สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดการคัดเลือกผู้ได้เข้าร่วมเป็น Mentee ในวันที่ 22 กันยายน 2561หลังจากนั้นจะเป็นช่วง Mentorship ของโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือนระหว่างตุลาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว Mentor และ Mentee จะได้พบกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งแต่ละครั้งจะมีเนื้อหาในการ Mentor ในด้านต่างๆ เช่นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว การเตรียมตัวสมัครเข้าทำงานหรือเรียนต่อการวางแผนชีวิตครอบครัว และการฝึกฝนทักษะที่สำคัญต่างๆ เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นแล้ว ระหว่างช่วงเวลา 6 เดือน โครงการจะมีกิจกรรม Outing นอกสถานที่เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน (10-11 พฤศจิกายน 2561) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Mentor และ Mentee ทุกคนในโครงการ และจะมีกิจกรรม Boot camp เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ทำอย่างไรถึงจะได้เข้าร่วมโครงการ?

          เริ่มจากการลงทะเบียน โดยการส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ ใบสมัคร Application form และ Lead questions, Transcript, Resume หรือประวัติการทำงาน และ Recommendation Letter (ถ้ามี) สามารถเข้าสู่หน้าลงทะเบียนได้ ที่นี่ 

         ทีมงานโครงการ ChAMP จะพิจารณาคุณสมบัติผ่านการประเมินโดยมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานชัดเจน โครงการ ChAMP กำลังมองหานิสิตที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดโครงการอย่างมีระเบียบวินัย และพร้อมที่จะลงมือทำในสิ่งที่ Mentor ชี้แนะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีความโดดเด่นในการเรียน การทำกิจกรรม หรือการทำงานต่างๆซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ จะถูกประเมินผ่านการตอบคำถาม Lead questions ในใบสมัคร, การเขียนผลงานใน Resume, GPAX และ Recommendation Letter ที่ถูกเขียนโดยผู้ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดกับนิสิตและสามารถเขียนบอกเล่ารายละเอียดถึงความโดดเด่นของนิสิตในด้านใดด้านหนึ่งได้

          กรุณาเขียนคำตอบในใบสมัครในลักษณะแบบ Situation, Action และ Result ตามลำดับเพื่อความกระชับและชัดเจน หากเป็นไปได้ กรุณาเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ตนเองได้ลงมือทำจริงหรือเกิดขึ้นจริงในอดีตหรือปัจจุบัน